EFORL ปรับพาร์เป็น 0.75 บาท ออกวอร์แรนต์แจกผู้ถือหุ้นเดิม

News ข่าวล่าสุด

 

“อี ฟอร์ แอล เอม” รวมพาร์ด้วยการรวมหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท พร้อมออกวอร์แรนต์ EFORL-W5 799,572,989 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ขาย ณ ราคา 0.40 บาท พร้อมกับออกวอร์แรนต์ รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) 399,786,494 หน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อวอร์แรนต์ รุ่นที่ 5 ตามสัดส่วน 2:1 กำหนดราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL แจ้งมติที่ประชุคณะกรรการบริษัทให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยการรวมหุ้นส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง 35,980,784,508 หุ้น จากเดิม 39,978,649,453 หุ้น เป็นจำนวน 3,997,864,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

พร้อมกับให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) 799,572,989 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.40 บาท อายุ 1 ปี

และราคาใช้สิทธิจะ 1.00 บาท ทั้งนี้ ในการจองซื้อ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อวอร์แรนต์ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรร EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีEFORL-W5 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อ

อีกทั้งให้ออกวอร์แรนต์ รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) 399,786,494 หน่วย (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อวอร์แรนต์ รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ตามสัดส่วน 2:1 (2 หน่วย EFORLW5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6) เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท

นอกจากนี้ ยังให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 899,519,612.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,998,398,708.75 บาท เป็น 3,897,918,321.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,199,359,483 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์

โดยบริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของบริษัท

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket