ชาวหัวหินเฮ! เทศบาลได้ข้อสรุป จ้างเอกชนกำจัดขยะ ที่จ.นครปฐม

นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 64

โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล 3 เขต และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

โดยมีญัตติสำคัญ ขอความเห็นชอบดำเนินกิจการนอกเขตเทศบาล ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 เพื่อนำขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนในเขตพื้นที่จ.นครปฐม

ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่กำจัดขยะให้กับประชาชน หลังศูนย์การทหารปิดบ่อขยะแบบฝังกลบเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 และเทศบาลเมืองหัวหินไม่สามารถใช้พื้นที่สาธารณะจำนวน 3 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเป็นจุดกำจัดขยะได้

นายนพพร ชี้แจงข้อมูลกับสมาชิกสภาว่า หลังได้รับแจ้งจากศูนย์การทหารราบ เรื่องกำหนดปิดบ่อขยะ ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้ดำเนินการประสานหาจุดทิ้งขยะแห่งใหม่มาโดยตลอดแต่ไม่สามารถหาได้ กระทั่งล่าสุดได้ประสานกับภาคเอกชน เพื่อนำขยะไปกำจัดในสถานที่ของเอกชนที่จ.สมุทรสาคร แต่อกชนรายดังกล่าวได้แจ้งเหตุขัดข้อง ไม่สามารถรับขยะมูลฝอยไปกำจัดได้

กระทั่งได้ติดต่อกับภาคเอกชนที่อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการรับกำจัดขยะมูลฝอยรายใหญ่ แห่งเดียวกับที่รับดำเนินการกำจัดขยะของกรุงเทพฯ เพื่อขอให้นำขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินไปกำจัดเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งทางภาคเอกชนยินดีช่วยเหลือ

โดยหลังจากได้นำเสนอข้อมูลและสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามข้อมูลแล้ว ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้มีมติเห็นชอบญัตติดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 12 ต่อ 4 เสียง

นายนพพร ยังได้กล่าวในที่ประชุมสภาฯ ด้วยว่าการนำขยะไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะเอกชน จ.นครปฐม นี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะกลาง ซึ่งขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน ประมาณ 150-170 ตันต่อวันนี้ เมื่อต้องนำขยะไปทิ้งนอกเขตจังหวัด งบประมาณจะเพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งแต่ก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งจากการเจรจาทำให้เทศบาลเมืองหัวหินได้ราคาเดียวกับกรุงเทพฯ

ส่วนความเป็นห่วงของสมาชิกสภาฯที่สอบถามว่า หากอนาคตศูนย์การทหารราบ อนุญาตให้ทิ้งขยะในจุดเดิมได้นั้น เทศบาลเมืองหัวหินสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น เตรียมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 16 ก.ค. 64 นี้

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6509996