ขั้นตอนการทำโฆษณา และวิธีการนำเสนอข้อมูล ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ

Advertising กลยุทธ์ในการโฆษณา

ขั้นตอนการทำโฆษณา และวิธีการนำเสนอข้อมูล ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ

 

“การโฆษณา” คือกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งหากคุณเป็นผู้ประกอบการ ถือเป็นสิ่งแรก ๆ ที่คุณต้องให้ความสำคัญ เพราะมันคือสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคได้เห็น และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าของคุณเอง โดยเป็นช่องทางสื่อสารที่รวดเร็ว และทั่วถึงมากที่สุด อีกทั้งยังมีส่วนต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอีกด้วย

 

“การประชาสัมพันธ์” คือ การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ไปยังสาธารณะ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วนั้น ยังช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างองค์กร กับประชาชนได้อีกด้วย ซึ่งการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น จะมีจุดมุ่งหมายคือ ต้องการความร่วมมือ หรือได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

 

การโฆษณาสินค้า คือ การใช้ประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ โดยในปัจจุบันนี้ มีหลากหลายช่องทางเป็นอย่างมาก ซึ่งการโฆษณาสินค้านั้น ผู้ประกอบการต้องระบุชื่อสินค้า หรือบริการ และชื่อของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างถูกต้อง สำหรับสื่อโฆษณาสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • สื่อจูงใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการชักจูงผู้บริโภค ซึ่งจะมีวิธีสื่อสารด้วยคำพูด หรือสื่อความหมายในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งการโฆษณาที่ดีนั้น จะไม่เพียงแค่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ แต่ยังต้องส่งผลให้กลุ้มเป้าหมายเข้าใจในตัวสินค้า จนเกิดความรู้สึกคิดคล้อยตาม และทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ประกอบการได้วางแผนไว้
 • รูปแบบการจูงใจจากเหตุผลจริง และเหตุผลสมมุติ นั่นคือ สื่อที่ชักจูงให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณสมบัติที่ดี และเป็นประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • การนำเสนอข้อมูลของสินค้า โดยใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ เป็นตัวดำเนินการ ซึ่งสื่อลักษณะนี้นั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง รวมถึงสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการใช้สื่อนี้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทั่วประเทศ
 • เสนอขายความคิดของตัวสินค้า จากวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี จนเกิดเป็นความสนใจในตัวสินค้านั้น ๆ
 • ผู้ประกอบการต้องระบุชื่อบริษัทผู้ผลิต อีกทั้งยังต้องระบุชื่อผู้สนับสนุนสินค้า ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวผลิตภัณฑ์
 • คิดค่าใช้จ่ายตามรูปแบบ และลักษณะของสื่อ โดยมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป เช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงสื่อวารสาร และนิตยสาร เป็นต้น ดังนั้นแล้ว ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องคำนวณงบประมาณต้นทุนให้ดีเสียก่อน เพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุน และตัวสินค้า

 

หลักการโฆษณาสินค้า

สำหรับหลักการโฆษณาสินค้า และบริการที่ดี ต้องเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และสามารถสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยหลักการโฆษณาขายสินค้าให้มีประสิทธิภาพนั้น มีรายละเอียดดังนี้

 • ต้องมีการนำเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ได้บริโภคสินค้า
 • นำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการต้องนำจุดเด่นของสินค้า ชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงคุณประโยชน์
 • นำบุคคลที่กำลังได้รับความนิยมมาเป็นแบบโฆษณา ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น

 

ประโยชน์ของการโฆษณาสินค้า

สำหรับการโฆษณาสินค้า และบริการนั้น สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
 • ผู้บริโภคสามารถเห็นโฆษณาได้ตลอดเวลา
 • ผู้ประกอบการ สามารถใช้สื่อโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
 • ผู้ประกอบการสามารถเลือกสื่อโฆษณา ให้เหมาะสมกับตัวสินค้า
 • การโฆษณา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค

 

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

สำหรับวัตถุประของการโฆษณานั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • นำแนะสินค้าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 • นำเสนอคุณประโยชน์ และคุณสมบัติเด่นของตัวสินค้า
 • ทำให้สินค้ามีจุดเด่น เป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับผู้บริโภค
 • สร้างแรงจูงในให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
 • ทำให้สินค้าเป็นที่จดจำได้ในระยะยาว
 • ทำให้สินค้าเป็นตัวเลือกแรกที่ผู้บริโภคจะนึกถึง
 • ทำให้ผู้ประกอบการเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
 • สร้างการยอมรับ และความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์

 

องค์ประกอบของการโฆษณา

โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น องค์ประกอบของการโฆษณาจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. ผู้โฆษณา

คือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้า โดยมีหน้าที่ประสานงานร่วมกับฝ่ายการตลาด และผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 1. สิ่งโฆษณา

การโฆษณาถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้า ดังนั้นแล้ว ภายในสื่อต้องประด้วยข้อความ และภาพที่ ที่สื่อสารอย่างชัดเจน

 1. สื่อโฆษณา

สื่อที่ผู้ผลิกเลือกใช้สำหรับการเผยแพร่สิ่งโฆษณาไปยังสาธารณชน

 1. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

ผู้บริโภคสินค้า หรือกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ได้รับชมผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโฆษณา แล้วเกิดความชื่นชอบ จนนำไปสู่การติดสินใจซื้อ

 

โครงสร้างที่ต้องมีในข้อความโฆษณา

สำหรับโครงสร้างที่ต้องมีอยู่ในข้อความโฆษณานั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีองค์ประกอบหลักอยู่ 5 อย่างด้วยกัน คือ

 1. หัวเรื่อง หรือพาดหัวหลัก

สำหรับในส่วนแรกนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจ ต้องเน้นเป็นถ้อยคำที่สั้น แต่ได้ใจความ ใช้ตัวอักษรโดดเด่น และชัดเจน

 1. พาดหัวรอง

เป็นข้อความที่ใช้ขยายหัวเรื่อง เพื่อบอกใจความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 1. ข้อความโฆษณา

เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องบอกถึงคุณประโยชน์ของสินค้า ให้ครบถ้วน

 1. ภาพประกอบ

ภาพประกอบนี้ จะช่วยให้โฆษณาดูมีความน่าสนใจมากขึ้น

 1. สรุป

สำหรับในส่วนท้ายของการโฆษณานั้น จะเขียนสรุปคุณประโยชน์ของสินค้าเข้าไปอีกครั้ง

 

การใช้ภาษาในการเขียนโฆษณาสินค้า

ภาษาที่ใช้ในการโฆษณานั้น ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ ดังนั้น ต้องมีการคิดสำนวนแปลกใหม่ กระชับ ชัดเจน และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้องจดจำได้ง่าย มีความสุภาพ ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และไม่โฆษณาเกินจริงอย่างเด็ดขาด

 

ช่องทางการโฆษณาออนไลน์

สำหรับช่องทางการโฆษณาออนไลน์นั้น ถือเป็นช่องทางการโฆษณาที่ดีที่สุด ดังนั้นแล้ว ผู้ประกอบการจึงไม่ควรมองข้าม ซึ่งช่องทางการโฆษณาออนไลน์ที่นิยมนั้น จะมีอยู่ 5 ช่องทางดังนี้

 1. FACEBOOK Ads

สำหรับการโฆษณาช่องทางนี้ มีเป้าหมายคือ โปรโมทสินค้าบนแฟนเพจ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และรวดเร็ว

 1. Banner Ads

สำหรับการโฆษณาในรูปแบบนี้ มีจุดประสงค์คือ สร้างการจดจำ และรับรู้แบรนด์สินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

 1. Native Advertising

แม้จะเป็นการโฆษณาที่เพิ่งได้รับความนิยม แต่ก็ได้รับผลตอบรับที่ดี เนื่องจากเป็นโฆษณาแฝง ที่มีความแนบเนียนมากที่สุด

 1. Paid Search

คือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับ 1 บนหน้า Google เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาสินค้า และคลิ๊กเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เรามากที่สุด

 1. Remarketing

เป็นการโฆษณาเชิญชวนให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้ว กลับมาใช้บริการอีกครั้ง