กรุงเทพมหานคร เร่งเปิด ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 6 กลุ่มเขต

คลองเตย บางกอกน้อย บางเขน บางแค หนองจอก

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต เพื่อแยกผู้ป่วยตกค้างออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ และเพื่อเป็นสถานที่ที่ดูแลอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโควิด ผู้ติดเชื้อที่มายังศูนย์พักคอยจะได้รับการดูแลในเบื้องต้นจากทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร คอยดูแลผู้ป่วยประเมินอาการอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วไว้สำหรับวัดค่าออกซิเจนในเลือด หากพบค่าออกซิเจนต่ำกว่าปกติมากจะได้รีบส่งตัวเข้ารักษาต่อในโรงพยาบาล

โดยทั้ง 6 กลุ่มเขต ได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอยกระจายครอบคลุมทั้ง 6 กลุ่มเขต รวม 21 ศูนย์พักคอย ครอบคลุม 20 เขต สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 2,950 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564) ประกอบด้วย

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เขตบางเขนใช้พื้นที่ศูนย์กีฬารามอินทรา รองรับได้ 150 เตียง เขตจตุจักรใช้พื้นที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ รองรับได้ 180 เตียง ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร รองรับได้ 120 เตียง เขตลาดพร้าวใช้พื้นที่วัดสาครสุ่นประชาสวรรค์ (อาคารปฏิบัติธรรม) รองรับได้ 100 เตียง เขตดอนเมืองใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง รองรับได้ 150 เตียง และเขตหลักสี่ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ไทยกลางหลักสี่ รองรับได้ 110 เตียง

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เขตพระนครใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวิหาร รองรับได้ 200 เตียง เขตดินแดงใช้พื้นที่สนามกีฬาเวสน์ 2 รองรับได้ 150 เตียง และเขตดุสิต ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย รองรับได้ 40 เตียง

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตคลองเตยใช้พื้นที่วัดสะพาน รองรับได้ 250 เตียง และเขตสวนหลวงใช้พื้นที่วัดปากบ่อ รองรับได้ 140 เตียง

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เขตหนองจอกใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก รองรับได้ 100 เตียง เขตลาดกระบังใช้พื้นที่ร้านจงกั๋วเหยียนรองรับได้ 250 เตียง เขตสะพานสูงใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง รองรับได้ 146 เตียง และเขตบางกะปิใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ รองรับได้ 150 เตียง

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เขตบางกอกน้อยใช้พื้นที่วัดศรีสุดารามวรวิหาร รองรับได้ 90 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนาใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา รองรับได้ 114 เตียง เขตคลองสานใช้พื้นที่อาคารกิจไพบูลย์ อิมพอร์ต 150 เตียง และเขตธนบุรีใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รองรับได้ 90 เตียง

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เขตบางแคใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) รองรับได้ 150 เตียง และเขตบางขุนเทียนใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน รองรับได้ 120 เตียง
สำหรับการคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยนั้น กรุงเทพมหานครได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่การเดินทางเข้า-ออกหากมีเคสฉุกเฉิน โดยสำนักงานเขตพื้นที่ได้ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมและมีองค์ประกอบครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขอนามัย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบสื่อสารภายในกับผู้ป่วย และการกำจัดขยะติดเชื้อ เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ในส่วนของประชาชนที่ประสงค์เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก สามารถรับบริการได้ที่หน่วยรับบริการ ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดไว้ให้ทั้ง 6 กลุ่มเขต โดยกรุงเทพมหานคร ได้เร่งแก้ไขปัญหาความแออัดจากการรอรับบริการของประชาชนโดยการแจกบัตรคิวล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยให้ผู้มารอตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ได้รับบัตรคิวแล้วให้เข้ารับบริการตามวันเวลาที่กำหนด โดยนำบัตรคิวมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว 1 ด้าม และจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองและญาติที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ